Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

You are here:

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Neon Services χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα απέναντι στους ανθρώπους της, το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον. Είναι ο μόνος τρόπος να δείξουμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τη ζωή, την υγεία και την αειφορία και γι’αυτό έχουμε προσαρμόσει το επιχειρηματικό μας μοντέλο σε αυτήν την κατεύθυνση. Το αξιακό μας σύστημα βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τις διαδικασίες που έχουμε υιοθετήσει, τα πρότυπα λειτουργίας μας και τους μηχανισμούς αξιολόγησης και ελέγχου των επιπτώσεων της δραστηριότητάς μας στο περιβάλλον.