Συστήματα Ποιότητας

You are here:

Πολιτική Ασφαλείας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΝΕΟΝ SERVICES FACILITY MANAGEMENT παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού, απολύμανσης, απεντόμωσης & μυοκτονίας, καθαρισμού φωτοβολταϊκών panels. Η εταιρία έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008. Έχουμε καθορίσει μια Πολιτική για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, με την οποία θέτουμε τους στόχους υγείας και ασφάλειας και δεσμευόμαστε για  :

 1. Αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών καθώς και των λοιπών αρνητικών επιδράσεων στην υγεία, που σχετίζονται με την εργασία.
 2. Συμμόρφωση προς την ισχύουσα Νομοθεσία για την ΥΑΕ και τις λοιπές απαιτήσεις στις οποίες η εταιρία συνεισφέρει.
 3. Αναγνώριση της ΥΑΕ ως εσωτερικού μέρους της διοικητικής δομής και της επίδοσης σε θέματα ΥΑΕ ως εσωτερικού μέρους της επιχειρησιακής επίδοσης της εταιρίας.
 4. Προσπάθεια για διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ καθώς και υπενθύμιση για την υποχρέωση που έχουν στο να τηρούν όλους τους Ελληνικούς νόμους και κανονισμούς YAE που ισχύουν σε κάθε ιδιαίτερο χώρο εργασίας.
 5. Προσπάθεια για διατήρηση της καλής φήμης της εταιρίας που θα μπορούσε να διαταραχτεί εξ΄ αιτίας κακών εργασιακών ενεργειών των εργαζομένων.
 6. Εξασφάλιση ότι η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι είναι ικανοί να υλοποιήσουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που τους ανατέθηκαν στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ.
 7. Διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων – ανθρώπινων, χρηματοοικονομικών ή άλλων – για την εγκατάσταση και λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ.
 8. Συνεχή βελτίωση της επίδοσης του Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ.

Περιβαλλοντική Ευθύνη

Η ΝΕΟΝ SERVICES FACILITY MANAGEMENT παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού, απολύμανσης, απεντόμωσης & μυοκτονίας, καθαρισμού φωτοβολταϊκών panels,  έχοντας ως βασικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

 Η εταιρία έχει αναπτύξει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:2015, ώστε να ελέγχουμε και να μειώνουμε τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον.

Δεσμευόμαστε μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την πρόληψη της ρύπανσης, τη συμμόρφωση με Νομοθετικές & Κανονιστικές απαιτήσεις και για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Για το σκοπό αυτό η εταιρία έχει καταγράψει τις περιβαλλοντικές πλευρές που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της & έχει θεσπίσει σκοπούς & στόχους για αυτά που έχουν προσδιορισθεί ως σημαντικά. Επίσης κάνει συστηματικό έλεγχο συμμόρφωσης της εταιρείας με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις συμβατικές υποχρεώσεις με τους πελάτες της.

Η εξασφάλιση της διαρκούς αποτελεσματικότητας & καταλληλότητας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών και ελέγχων τόσο των παραγωγικών διαδικασιών όσο και των προμηθευτών & συνεργατών & μέσω των περιοδικών ανασκοπήσεων. Παράλληλα η εταιρεία εστιάζει στον «κύκλο ζωής» των παρεχόμενων υπηρεσιών και των υλικών που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών της.

Επίσης δεσμεύεται για την συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων της ώστε να έχουν την απαιτούμενη επάρκεια για τη θέση που έχουν στην εταιρεία.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες και είναι διαθέσιμη στο κοινό και ανασκοπείται και αναθεωρείται κατά την ετήσια ανασκόπηση από τη Διοίκηση (ετησίως).

Πολιτική Ποιότητας

Η ΝΕΟΝ SERVICES FACILITY MANAGEMENT παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού, απολύμανσης, απεντόμωσης & μυοκτονίας, καθαρισμού φωτοβολταϊκών panels, με την ίδια συνέπεια σε κάθε χώρο. Η συνολική λειτουργία της ΝΕΟΝ SEVICES διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.). Το Σ.Δ.Π. είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015. Βασική φιλοσοφία αλλά και πρωταρχικός στόχος της εταιρείας, μέσα από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, αποτελεί η παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πελατών μας.

Βασικοί στόχοι του Σ.Δ.Π. είναι:

 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και της συνολικής λειτουργίας του Σ.Δ.Π.
 • Η τήρηση της νομοθεσίας και των κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τη δραστηριότητας της εταιρίας μας και ο συστηματικός έλεγχος συμμόρφωσης.
 • Η πλήρης τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και εμπρόθεσμη παράδοση των προϊόντων στους πελάτες μας.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Σ.Δ.Π., οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως είναι:

 • Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τις ετήσιες ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, εσωτερικές επιθεωρήσεις κλπ.
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη.
 • Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.
 • Η εξασφάλιση της επάρκειας των εργαζομένων, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης τους.
 • Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και η καταγραφή τυχόν υποδείξεων ή παραπόνων τους.
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του.
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
 • Η ανάλυση της επικινδυνότητας (Risk Assessment) και ο έλεγχος αποτελεσματικότητας.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος. Όλο το προσωπικό καλείται στην πιστή τήρηση των ανωτέρω και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας στην παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσης. Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται ετησίως.

Ενιαία Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος & ΥΑΕ

Η ΝΕΟΝ SERVICES FACILITY MANAGEMENT παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού, απολύμανσης, απεντόμωσης & μυοκτονίας, καθαρισμού φωτοβολταϊκών panels, με την ίδια συνέπεια σε κάθε χώρο. Η συνολική λειτουργία της εταιρίας ΝΕΟΝ SERVICES FACILITY MANAGEMENT διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος & ΥΑΕ. Το Ενιαίο Σύστημα είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001 και εναρμονίζεται πλήρως με την δραστηριότητα και τους στόχους της επιχείρησης.

Η επιχείρηση δεσμεύεται:

 • Να τηρεί και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης το οποίο βασίζεται στα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO
 • Να παρέχει τους κατάλληλους πόρους για την συνεχή βελτίωση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, την βελτίωση της Περιβαλλοντικής επίδοσης της και την δημιουργία ενός ασφαλούς Περιβάλλοντος Εργασίας.
 • Μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης να εφαρμόζει έλεγχο Συμμόρφωσης με τις Νομοθετικές & τις Κανονιστικές απαιτήσεις και να εστιάσει στην πρόληψη της ρύπανσης, στη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον και στην ΥΑΕ.
 • Να παρέχει ασφαλείς συνθήκες εργασίας με προτεραιότητα την υγεία του εργαζόμενου, με σκοπό την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • Να παρέχει του κατάλληλους πόρους για την αναγνώριση, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την Υ.Α.Ε. που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
 • Να προάγει την συμμετοχή των εργαζομένων της επιχείρησης στη διαδικασία αναζήτησης αποτελεσματικών μεθόδων για την αναγνώριση, αξιολόγηση και εξάλειψη ή περιορισμό σε αποδεκτό επίπεδο των εργασιακών κινδύνων.

Βασικοί στόχοι του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης:

 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και της συνολικής λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης.
 • Η πλήρης τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των υπηρεσιών στους πελάτες μας.
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη και η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και η καταγραφή τυχόν υποδείξεων ή παραπόνων τους.
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του.
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
 • Για το σκοπό αυτό η εταιρία έχει καταγράψει τις περιβαλλοντικές πλευρές που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της & έχει θεσπίσει σκοπούς & στόχους για αυτά που έχουν προσδιορισθεί ως σημαντικά.
 • Η εξασφάλιση της επάρκειας των εργαζομένων, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης τους.
 • Η θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων Ποιότητας και Περιβάλλοντος και αξιολόγηση των επιδόσεων της επιχείρησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της επιχείρησης, καθώς και την βελτίωση των Περιβαλλοντικών της επιδόσεων.
 • Η θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων με σκοπό την αξιολόγηση των επιδόσεων της επιχείρησης στην ΥΑΕ και την βελτίωση του Περιβάλλοντος Εργασίας.
 •  
 • Η εξασφάλιση της διαρκούς αποτελεσματικότητας & καταλληλότητας του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών και ελέγχων τόσο των παραγωγικών διαδικασιών όσο και των προμηθευτών & συνεργατών.

Η παρούσα Πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες και είναι διαθέσιμη στο κοινό. Ανασκοπείται και αναθεωρείται ετησίως κατά την ανασκόπηση από τη Διοίκηση.